Đôi điều cần biết về kỳ thi Chứng Chỉ Hải Quan

Đôi điều cần biết về kỳ thi Chứng Chỉ Hải Quan

21 06, 2017 admin

Dưới đây là một số điều lưu ý về kỳ thi Chứng Chỉ Hải Quan do Tổng Cục Hải Quan tổ chức hàng năm – kỳ thi cực kỳ quan trọng trong ngành Xuất nhập khẩu – logistic – forwarder – đại lý hải quan. Là bằng chứng được công nhận bởi Tổng cục hải quan đối vwois nhân viên khai báo hải quan, đại lý hải quan đang hoạt động

1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI:
– Là công dân Việt Nam có trình độ Cao đẳng trở lên các nhóm ngành LUẬT, KINH TẾ, KỸ THUẬT.

2. ĐĂNG KÝ DỰ THI:
Người dự thi đăng ký dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan làm căn cứ tổ chức thi.
Khi có thông báo về lịch thi chính thức từ Tổng cục Hải quan, người dự thi chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ nộp trực tiếp tại Cục hải quan Thành Phố nơi đăng ký dự thi ( chấp nhận nộp hộ).

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI:
Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi: hàng năm tùy theo nhu cầu doanh nghiệp mà Tổng Cục Hải Quan sẽ có thông báo tổ chức thi 1-2 lần/ năm.

Ngày 16/05/2017, Tổng Cục Hải Quan đã đưa ra thông báo về kỳ thi Chứng Chỉ Hải Quan năm 2017.
– Địa điểm dự kiến:
+ Miền Bắc: tại thành phố Hà Nội.
+ Miền Nam: tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Thời gian dự kiến: ngày 05&06 tháng 08 năm 2017

4. NỘP HỒ SƠ THI:
a) Trong thời gian thông báo nêu tại khoản 3 Điều này, người dự thi phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thuận tiện do người dự thi lựa chọn và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi, Cục Hải quan tỉnh, thành phố lập danh sách người dự thi đủ điều kiện dự thi kèm hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí dự thi gửi về Tổng cục Hải quan để tổng hợp và công bố danh sách người đủ điều kiện dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để người dự thi biết.

5. HỒ SƠ DỰ THI – theo Thông Tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015
a) Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu cũng như thi lại để lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:
a.1) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; Tải về: – Mẫu Phiếu đăng ký..
a.2) Bằng tốt nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan: 01 bản sao có chứng thực;
a.3) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao có chứng thực;
a.4) 03 ảnh 3×4 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào chứng chỉ khi được cấp).

6. CÁC MÔN THI:
a) Môn thứ nhất: Pháp luật về Hải quan.
Bao gồm các nội dung về Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, các Luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các Nghị định quy định chi tiết thi hành; Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.
b) Môn thứ hai: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.
Bao gồm các nội dung về giao nhận vận tải, nghiệp vụ ngoại thương, thanh toán quốc tế.
c) Môn thứ ba: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.
Bao gồm các nội dung về thủ tục hải quan, phân loại hàng hóa, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

7. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THI:

7.1 – Miễn thi môn Pháp luật Hải quan và Kỹ Thuật nghiệp vụ Hải quan trong các trường hợp:
a, Người dự thi tốt nghiệp chuyên ngành Hải quan tại các trường Đại học, Cao Đắng.
b. Người đã làm giảng viên chuyên ngành Hải quan tại các trường Đại học, Cao đẳng; Có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

7.2 – Miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương trong các trường hợp:
a, Người dự thi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế ngoại thương hoặc Thương mại quốc tế thuộc các trường Đại học, Cao đăng.
b, Người đã làm giảng viên chuyên ngành Kinh tế ngoại thương hoặc Thương mại quốc tế tại các trường Đại học, Cao đẳng; Có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

8. KẾT QUẢ THI:

8.1 – Môn thi đạt yêu cầu:
– Là môn thi đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo thang điểm 100 (trừ trường hợp có môn thi được miễn).

8.2 – Công bố kết quả thi:
+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội đồng thi thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.
+ Trong trường hợp không đồng ý với kết quả thì do Hội đồng thi thông bào thì, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, người dự thi nộp đơn đề nghị phúc khảo môn thi.Ngày nhận đơn phúc khảo là ngày Hội đồng thi trực tiếp nhận đơn phúc khảo hoặc ngày đóng dấu đến của bưu điện.
– Sau thời gian quy định trên, đơn đề nghị phúc khảo sẽ không được giải quyết.
– Hội đồng thi tổ chức phúc khảo bài thi theo quy chế của Hội đồng và thông báo kết quả phúc khảo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục hải quan Tỉnh, Thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.
+ Trong thời hạn 10 ngày (đối với trường hợp người dự thi không có đơn phúc khảo) hoặc 30 ngày (đối với trường hợp người dự thi có đơn phúc khảo) kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi gửi Giấy chứng nhận điểm thi theo mẫu số 02 (ban hành kèm thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015) cho người dự thi có môn thi không đạt yêu cầu theo quy định.
+ Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định và không gửi Giấy chứng nhận điểm thi.

8.3 – Bảo lưu kết quả thi:
– Trường hợp có môn thi không đạt yêu cầu thì môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu kết quả đến các kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ hải quan tiếp theo.
– Thời hạn bảo lưu không quá 01 năm kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận điểm thi.

9. CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN:

9.1 – Trường hợp được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Khai Hải Quan:
a, Người có 03 môn thi đạt yêu cầu theo quy định.
b, Cán bộ, Công chức làm việc trong ngành hải quan giữ ngạch kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp, sau khi không làm việc (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Khai Hải Quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

9.2 – Cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Khai Hải Quan:
a, Đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp Chứng chỉ, trong thời hạn 10 ngày (đối với trường hợp người dự thi không có đơn phúc khảo) hoặc 30 ngày (đối với trường hợp người dự thi có đơn phúc khảo) kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Khai Hải Quan theo mẫu quy định.
b, Đối với các trường hợp là Cán bộ, Công chức làm việc trong ngành hải quan:
+ Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyển công tác, cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ có văn bản đề nghị gửi Tổng cục Hải quan (có nêu rõ thời gian, quá trình công tác, ngạch viên chức, số quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc hoặc chuyển công tác, nơi sinh hoạt hiện nay), gửi kèm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (01 bản photo chứng thực); 01 ảnh 3×4 có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh.
+ Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Tổng cục hải quan kiểm tra thông tín về hồ sơ cán bộ, đối chiếu với điều kiện quy định để xem xét cấp Chứng chỉ nghiệp vụ Khai Hải Quan.

9.3 – Nhận Chứng chỉ nghiêp vụ Khai Hải Quan:

Cá nhân đến nhận trực tiếp tại Cục hải quan Thành phố nơi đăng ký dự thi

Khi tới nhận Chứng Chỉ Hải Quan cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân và ký nhận.

Trường hợp nhận hộ phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật

               

0969.86.86.30

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments